Burgerschapsonderwijs


BURGERSCHAPSONDERWIJS

 HOME >> BURGERSCHAPSONDERWIJS

Onze school wil wezenlijk bijdragen aan een democratische samenleving. Sinds februari 2006 is bij wet geregeld dat scholen geacht worden een actieve bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van actief burgerschap en sociale integratie.

Die taak geeft vorm aan onze maatschappelijke en pedagogische opdracht. We zullen ons moeten afvragen wat we willen bereiken bij onze leerlingen. Wat verwacht de samenleving van ons en welk soort burgerschap streven we na en wat betekent sociale integratie in het leven van alledag?

De samenleving verwacht van ons dat onze leerlingen zich individueel zo breed mogelijk ontwikkelen. Dat onze leerlingen zijn voorbereid op verbondenheid met en actieve participatie in de maatschappij. Dat onze leerlingen erin zullen slagen hun MAVO diploma te halen, dat zij zijn voorbereid op een vervolgopleiding en dat zij zijn voorbereid op arbeidsparticipatie. Kort gezegd, dat de school de leerlingen voorbereidt op persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig functioneren. Juist vanuit onze humanistische grondslag kunnen wij onze leerlingen bij uitstek daarin begeleiden en een belangrijke rol spelen in het maatschappelijke proces en verdere democratisering van onze maatschappij.


Op de Amsterdamse MAVO worden leerlingen opgeleid tot participerende wereldburgers. Burgerschapsonderwijs staat dan ook centraal. We werken vakoverstijgend binnen drie verschillende domeinen:

Mensenrechten / Democratie / Participatie.


De organisatie van het burgerschapsonderwijs is geborgd in het door DAM ontwikkelde Burgerbord.nl.

Een platform waar leerlingen hun persoonlijke groei en ontwikkeling bijhouden, bewijslast bewaren en presentaties aan derden mee kunnen geven. Het zorgt bij de leerling voor overzicht en structuur maar ook ouders en docenten kunnen het traject op een overzichtelijke manier volgen.

Het burgerbord is dus een instrument voor alle betrokkenen.


De Amsterdamse MAVO

Linnaeushof 48

1098 KM AmsterdamAlgemeen: 06-39593835

Verzuim: 06-16293215

info@deamsterdamsemavo.nl

Copyright @ All Rights Reserved