Onderwijsconcept


ONDERWIJSCONCEPT

 HOME >> ONDERWIJS >> ONDERWIJSCONCEPT

HOE ZIT ONS ONDERWIJS IN ELKAAR?

 

De Amsterdamse MAVO biedt categoraal MAVO onderwijs aan in een kleine school waar iedereen elkaar kent. Humanistisch onderwijs is meer dan alleen een diploma halen. Wij zijn een maatschappelijk geëngageerde school op humanistische grondslag.

 

In ons onderwijsproces vinden we niet alleen kwalificatie belangrijk maar ook burgerschap en persoonlijke vorming. Kwalificatie is het opdoen van cognitieve vaardigheden en kennis, burgerschap is de leerling voorbereiden op hun rol als toekomstig burger in de samenleving en vorming is de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Kwalificatie, burgerschap en vorming zijn sterk met elkaar verweven.


Kwalificatie, burgerschap en vorming versterken elkaar en zorgen samen voor de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van kennis, vaardigheden en houdingen.                       

KWALIFICATIE


 

Om leerlingen kennis en vaardigheden te laten opdoen, bieden wij een goed en degelijk onderwijsprogramma aan. Bij kwalificatie gaat het om cognitieve resultaten, gemeten in toetsen en examens en uitgedrukt in cijfers. Het einddoel is het halen van het MAVO diploma. Ons onderwijsprogramma geeft ruimte aan leerlingen om op verschillende niveaus te werken. Dit gebeurt tijdens de reguliere lessen maar ook op een vast moment in de week waar leerlingen meedoen aan de zogenaamde VVV uren. VVV staat voor: Verbeteren, Verdiepen en Verbreden. Tijdens het verbeteruur volgen leerlingen zes weken lang  een vak waar ze niet zo goed in zijn, met als doel de basis van dit vak te verstevigen. Tijdens het verdiepingsuur volgen leerlingen zes weken een vak waar ze juist goed in zijn met als doel dit vak op een hoger niveau te krijgen. Tijdens het Verbredingsuur kunnen leerlingen kiezen uit een gevarieerd programma van activiteiten die buiten het normale lesprogramma vallen. Er kan gekozen worden uit 6 thema’s : sport, kunst&cultuur, toneel, koken, textiel en techniek.

 


Met een MAVO diploma kan je een niveau 4 opleiding op het MBO gaan volgen of een overstap maken naar de HAVO. Wij leiden tweeledig op: de Mavo als voorbereiding op een opleiding in het MBO of voor een doorstroom naar de HAVO. Wij hebben daarom intensief contact met MBO opleidingen en hebben  samenwerkingsverbanden  met diverse HAVO scholen

BURGERSCHAP

 

Burgerschap betekent dat leerlingen deel uit leren maken van sociale, culturele en politieke gemeenschappen. Burgerschap ontstaat niet vanzelf. Er zijn allerlei signalen dat de democratische gezindheid van burgers niet langer voor iedereen vanzelfsprekend is. Populisme en individualisering nemen toe waardoor mensen zich minder verbonden voelen met onze samenleving. Het doel van burgerschap is dat onze leerlingen zich een volwaardig lid van onze maatschappij voelen maar ook dat ze mee kunnen doen en zich actief inzetten voor hun rechten en plichten. Democratie, mensenrechten en participatie vormen daarom de rode draad in ons onderwijsprogramma en zijn waar mogelijk gekoppeld aan de actualiteit. Wij vinden dat alleen theoretische kennis niet voldoende is en daarom gaan wij werken met participatieprojecten. In deze projecten leren de leerlingen in de praktijk hoe democratische besluitvorming werkt, democratische principes toe te passen, initiatief te nemen, ergens verantwoordelijk voor te zijn en samen te werken met anderen. De participatieprojecten zijn vakoverstijgend en worden voorbereid door een zestal vakken en zijn volledig geïntegreerd in het lesprogramma. Ze beginnen heel klein vanaf de eerste schooldag en groeien langzaam uit naar grote projecten buiten de school. Tijdens de projecten worden kennis en vaardigheden op gedaan en worden houdingen ontwikkeld die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. De inhoud van de projecten is geordend in herkenbare thema’s of aandachtsgebieden. Over de jaren heen neemt de complexiteit toe en worden elementen toegevoegd. Ook is er sprake van herhaling en oefening.

VORMING

 

Gedurende het schooltraject willen we dat leerlingen zich persoonlijk ontwikkelen. Vorming is een essentieel onderdeel van ons onderwijs. Vorming wil zeggen dat leerlingen leren wie ze zijn en wat hun mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Bij vorming gaat het om zelfreflectie, het ontwikkelen van een levensvisie en een levenshouding. De leerling wordt in zijn persoonlijke ontwikkeling begeleidt door middel van ontwikkelings- en voortgangsgesprekken. Een belangrijk onderdeel zijn onze 5 humanistische kernwaarden: gelijkwaardigheid, actieve tolerantie, verantwoordelijkheid, zelfontplooiing en zelfbeschikking. Deze zijn onderverdeeld in kennis, vaardigheden en houdingen. Iedere periode presenteren de leerlingen hun eigen voortgang en kunnen dat verantwoorden aan de hand van concrete voorbeelden en prestaties en leren zo reflecteren op hun eigen ontwikkeling. In het voorgangsgesprek met de mentor bepalen de leerling en mentor samen de aandachtspunten voor de volgende periode.